listownik

WYBRANE PUBLIKACJE POWSTAŁE W RAMACH Z DZIAŁALNOŚCI LABORATORIUM BADAŃ ROZDRABANIANIA:

[1]     Flizikowski J., Mroziński A., Tomporowski A.: Active monitoring as cognitive control of grinders design. AIP Conference Proceedings, Vol. 1822, 020006 (2017); doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.4977680

[2]     Kruszelnicka W., Cierlicki T., Madej O., Mroziński A.: Badanie parametrów pracy laboratoryjnej instalacji pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok. Przegląd Mechaniczny zeszyt nr 1/2017, rok wyd. LXXVI, DOI 10.15199/148.2017.1.8, str. 38-42

[3]     Kruszelnicka W., Cierlicki T., Madej O., Mroziński A.: Badanie możliwości zwiększenia efektywności działania instalacji fotowoltaicznej dzięki zastosowaniu magazynu energii elektrycznej. Przegląd Mechaniczny zeszyt nr 1/2017, rok wyd. LXXVI, DOI 10.15199/148.2017.1.9, str. 43-48

[4]     Macko W., Flizikowski J., Szczepański Z., Tyszczuk K., Śmigielski G., Mroziński A., Czerniak J., Tomporowski A.: CAD/CAE applications in mill’s design and investigation. Proceedings of the 13th International Scientific Conference on Computer Aided Engineering - Editors: Rusinski, Eugeniusz, Pietrusiak, Damian (Eds.). Series Title: Lecture Notes in Mechanical Engineering. Chapter 35 - DOI: 10.1007/978-3-319-50938-9_35. ISBN: 978-3-319-50937-2, Springer International Publishing AG 2017 - https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-50938-9_35, pp. 343-351

[5]     Flizikowski J., Mroziński A.: INŻYNIERIA AGLOMERACJI BIOMASY. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-39-0. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska. Bydgoszcz 2016

[6]     Flizikowski J., Tomporowski A., Macko M., Mroziński A.: INŻYNIERIA ROZDRABNIANIA BIOMASY. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego. ISBN: 978-83-64423-35-2. Wydawnictwo Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska Bydgoszcz 2016

[7]     Flizikowski J, Topoliński T, Opielak M, Tomporowski A, Mroziński A.: Research and analysis of operating characteristics of energetic biomass micronizer. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2015, Vol. 17, No 1, str. 19-26

[8]     Praca zbiorowa pod redakcją Mroziński A., Macko M.: Advanced grinding - 25th anniversary of the comminution in Bydgoszcz. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki, ISBN 978-83-932977-0-2, Bydgoszcz 2011

[9]     Flizikowski, J.: Micro- and Nano- energy grinding. PANSTANFORD Publishing, ISBN-10 9814303534, Singapore 2011, pp. 300

[10]  Flizikowski J.: Badania I rozwój procesów rozdrabniania materiałów polimerowych w kierunku podwyższania energetycznej efektywności procesów recyklingu. Przetwórstwo Tworzyw 3(141), ISSN 1429-0472, Gliwice 2011, s.128-131

[11]  Kalwaj J. Wpływ konstrukcji zespołu roboczego rozdrabniacza udarowego na efektywność jego pracy. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 3/2011 s.31-32

[12]  Kalwaj J.: Wpływ strumienia powietrza przepływającego przez rozdrabniacz udarowy na jego energochłonność. Inżynieria i Aparatura Chemiczna nr 6/2011, s.15-16

[13]  Mroziński A., Flizikowski J., Macko M.: Defibering investigation of multi-materials package wastes. 22 Fachtung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren, University of Chemnitz, Chemnitz 10-12 November 2011, p. 123

[14]  Flizikowski J., Macko M., Mroziński A.: New structure of plastics grinding. 22 Fachtung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren, University of Chemnitz, Chemnitz 10-12 November 2011, p. 117

[15]  Macko M., Flizikowski J., Mroziński A.: Methods of effectiveness enhancement of comminution. 22 Fachtung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren, University of Chemnitz, Chemnitz 10-12 November 2011, p. 122

[16]  Flizikowski J., Mroziński A., Macko M., Czerniak J.: Implementation of genetic algorithms into development of mechatronic multi-edge’s grinder design. ASME 2011 - International Mechanical Engineering Congress & Exposition, November 11-17, 2011, Denver, Colorado, USA, p. 155

[17]  Macko M., Flizikowski J., Mroziński A.: Design and utility of specialist comminution set-up for plastics and organic materials. ASME 2011 - International Mechanical Engineering Congress & Exposition, November 11-17, 2011, Denver, Colorado, USA, p. 98

[18]  Tomporowski A., Mroziński A.: Modification of grinders of biomaterials used for energy purposes. Journal of POLISH CIMAC nr 3/2011, Vol. 6, p. 327-338

[19]  Macko M., Flizikowski J., Mroziński A., Tyszczuk K., Rydzkowski T., Jankowski M., Czerniak J.: Integration of CAD/CAE environment in aim to increase energy effectiveness during milling. MMS 2011 - XVI. Slovak - Polish Scientific Conference, September 5-7, 2011, p. 167-172

[20]  Flizikowski J., Mroziński A., Macko M.: Implementacje mechatroniczne w rozdrabniaczu do materiałów nie-kruchych. Konferencja naukowa TRANSCOMP 2011, Zakopane 5-8 grudzień 2011, str. 146. Opublikowano także w czasopiśmie Logistyka 6/2011

[21]  Flizikowski J., Mroziński A., Macko M., Tyszczuk K.: Stanowisko laboratoryjne rozdrabniania precyzyjnego (z elementami mechatronicznymi). Konferencja naukowa TRANSCOMP 2011, Zakopane 5-8 grudzień 2011, str. 145. Opublikowano także w czasopiśmie Logistyka 6/2011

[22]  Tomporowski A.: Studium efektywności napędu i rozwiązań innowacyjnych konstrukcji wielotarczowych rozdrabniaczy ziaren biomasy, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2011, ISBN 978-83-62025-16-9

[23]  Tomporowski A.: Design considerations for shredder feed conveyors used in farm and food industry. Journal of Polish CIMAC Vol. 6/2011, No. 3, s. 347-354.

[24]  Tomporowski A.: The process of modeling curve of an inequality grinding rice grains. Journal of Polish CIMAC Vol. 6/2011, No. 3, s. 339-346.

[25]  Tomporowski A. (80%), Mroziński A. (20%): Modification of grinders of biomaterials used for energy purposes. Journal of Polish CIMAC Vol. 6/2011, No. 3, s. 327-337

[26]  Tomporowski A.: Rozwój konstrukcji rozdrabniaczy materiałów biologicznych, cz. I. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. Nr 3/2011, s. 75-76

[27]  Tomporowski A.: Rozwój konstrukcji rozdrabniaczy biomateriałów- cz. II, badania. Inżynieria i  Aparatura Chemiczna. Nr 3/2011, s. 77-78

[28]  Mroziński A., Flizikowski J.: Użyteczność produktu rozdrabniania opon w recyklingu. Inżynieria i Aparatura  Chemiczna, Nr 2/2012, Vol. 51(43), str. 37-38

[29]  Flizikowski J., Mroziński A., Tomporowski A.: Stanowisko monitorowania charakterystyk użytkowych rozdrabniania. Konferencja naukowa TRANSCOMP 2012, Zakopane 3-6 grudzień 2012, Opublikowano także w czasopiśmie Technika Transportu Szynowego 9/2012

[30]  Macko M., Flizikowski J., Mroziński A.: Badania i symulacje rozdrabniania wielokrawędziowego. Konferencja naukowa TRANSCOMP 2012, Zakopane 3-6 grudzień 2012, Opublikowano także w czasopiśmie Technika Transportu Szynowego 9/2012